Beleidsverklaring

Het Management van BlusGroep B.V. geeft haar visie ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu via deze beleidsverklaring. Het beleid van BlusGroep B.V. is gericht op het continu voldoen aan de verwachtingen van haar belanghebbenden. BlusGroep B.V. heeft de ambitie om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor haar klanten en bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen.

Tevens vindt BlusGroep B.V. het belangrijk om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers (vast en tijdelijk) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk te borgen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij. Daarom is het essentieel dat de
werkzaamheden op een Arbo- en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te kunnen werken.

Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA** 20176.0 en het CCV certificatieschema met als doel het borgen en continu verbeteren van BlusGroep B.V. en haar KAM systeem, helpt daarbij.

Het beleid van BlusGroep B.V. is gericht op:

 • Het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid;
 • Het voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden;
 • Het bieden van een kader voor het bepalen van doelstellingen;
 • Het voldoen aan de eisen zoals gesteld in de relevante wet- en regelgeving;
 • Het continu verbeteren van de interne en externe processen;
 • Uniformiteit behouden in de uitvoering van processen;
 • Het leveren van producten en diensten conform de gestelde eisen;
 • Het vergroten van de kennis en kunde van haar werknemers;
 • Het scheppen van duidelijkheid in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van haar werknemers;
 • Het onderhoud wordt altijd uitgevoerd onder het CCV certificatieschema;
 • De montage wordt altijd uitgevoerd onder het CCV toeleveranciersschema;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel;
 • Het voorkomen van materiële- en milieuschade;
 • Het adequaat handelen bij calamiteiten;
 • Het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.

Het Management van BlusGroep B.V. ziet het als haar taak om dit beleid eenduidig kenbaar te maken aan haar werknemers en toe te zien op de uitvoering van dit beleid, en eventueel bij te sturen indien nodig. Jaarlijks worden doelstellingen en KPI’s geformuleerd en gecommuniceerd naar alle werknemers.
Medewerkers worden nauw betrokken bij het behalen van de gestelde doelen en KPI’s.

Daarnaast streeft BlusGroep B.V. naar het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim van haar medewerkers door na een ongeval met (potentieel) verzuim aangepast werk aan te bieden, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden. De doelstelling wat betreft de Injury Frequency (IF) = 0.

Elk jaar evalueert het Management van BlusGroep B.V. of de gestelde doelen met de daarbij behorende verbeterplannen zijn behaald. Indien noodzakelijk worden de doelen bijgesteld en aanvullende maatregelen genomen. Zo streeft de directie van BlusGroep B.V. het continu verbeteren van haar prestaties na.

Druten, 02 juni 2023

Dave Jacobs
Manager Operations BlusGroep B.V.
Rick Hendriks
Manager Operations BlusGroep B.V.